facebook

Фондация „За нов български университет“

 

 

 

СЪЗДАВАНЕ, ЦЕЛИ, УПРАВЛЕНИЕ

 

Фондация „За нов български университет“ (ФНБУ) е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. Учредена е на 27.09.2000 г. в София от проф. д.н. Богдан Богданов и е регистрирана в СГС по ф.д. 11488/2000 г.

Мисията на Фондация „За нов български университет“ е да подпомага процеса на реформиране и модернизация на образователната система в България в съответствие със съвременните образователни и научни тенденции.

Основните цели, които си поставя Фондацията са:

  1. Развитие и утвърждаване на ценностите на гражданското общество.
  2. Развитие на образованието и науката.
  3. Утвърждаване на нов тип висше образование.
  4. Създаване, разработване, предлагане на алтернативни и нови образователни подходи, програми и звена; създаване на нови образователни институции.
  5. Финансово подпомагане на образователни и научни институции.
  6. Създаване на условия за изяви на студенти и преподаватели.
  7. Подпомагане на изявени и социално слаби студенти и докторанти.
  8. Съдействие за обогатяване на библиотечните фондове на образователни и научни институции.
  9. Осъществяване на контакти и сътрудничество с български и международни правителствени и неправителствени организации, международни образователни и академични институции, обществени и частни организации в Република България и в чужбина.
  10. Привличане на широки обществени кръгове в дейността на Фондацията.

Органите за управление на Фондацията са Управителен съвет и Председател 

Председател на Фондация „За нов български университет“ е д-р Георги Текев.