facebook

Фондация „За нов български университет“

Проекти

fnbu2_1050x399_crop_478b24840a
 • Проект “Програма за обучение по Европейските структурни фондове – управление на проекти” , 2001 г.
 • Основната цел на проекта е да бъде формиран и обучен екип от преподаватели, консултанти и бенефициенти от различни институции за целите, процедурите и регламентите на предприсъединителните програми на ЕС, за европейската структурна политика и европейските Структурни фондове. Проектът е реализиран чрез поредица от семинари за обучение на представители на академичната общност, НПО, държавната и местната администрация (м. март – м. октомври 2001г.) по темите:

  • Управление на проекти и предприсъединителни програми на ЕС”;
  • “Взаимодействие между НПО и централната администрация по проектите на предприсъединителните програми на ЕС”;
  • “Европейските структурни фондове и управление на проекти в областта на развитие на човешките ресурси”;
  • “Финансиране и кандидатстване по програма ФАР на ЕС”.

  Участниците в семинарите са заместник-областните управители на Бургас, Благоевград, Враца, Кърджали, Ловеч, Пазарджик, Сливен и Софийска област, както и служители в тези администрации. Пол Журис, съветник по социалната политика и заетостта в делегацията на Европейската комисия в София, е гост на Заключителната кръгла маса, на която се дискутират проблемите на стартиралите проекти по Програма Фар в България.

  Издаден е сборник “Европейските структурни фондове – програмиране и процедурен механизъм”, в който са включени материали от проведените обучения.

  Проектът е реализиран съвместно с Института за обучение по структурните фондове на ЕС към НБУ, Министерството на труда и социалната политика и с финансовата подкрепа на Фондация “Отворено общество” – София.

 • Проект “Summer Work Program in USA”, 2001 г.

 • Чрез този проект Фондацията предоставя възможност на студенти от НБУ да участват през 2001г. в програми за международен студентски обмен,  предлагани от различни организации, като ALLIANCES ABROAD (програма Work and Travel USA – летни стажове и дългосрочни специализации в САЩ) и IASTE (The International Organization for The Exchange of Students for Technical Experience). От явилите се 21 студенти на организирания конкурс, сертификат – одобрение за работа в САЩ (IP сертификат) получават четирима студенти от НБУ – Елисавета Гекова, Снежана Бучинска, Сунай Тамъкиев и Цветозар Вълков, които заминават за САЩ за период от пет месеца.

   

  Проектът е реализиран съвместно със Сдружение за интеграция, международен обмен и развитие “Динамик маркет”.

 • Проект “Укрепване на капацитета на Министерството на труда и социалната политика да управлява финансирани от ЕС програми и проекти”, 2002 г.
 • Проектът цели да укрепи капацитета на МТСП да функционира като служба за прилагане на проекти по програма Phare, отговорна за развитието на човешките ресурси, а персоналът, отговорен за управлението на проекти, финансирани от ЕС да придобие повече умения и компетенции да управлява програмния и проектен цикъл на ЕС.

   

  Проектът е реализиран съвместно с Програма за развитие на Организацията на обединените нации.

 • Проект “Tracing Roads Across” (ПРЕСЕЧНИ ПЪТИЩА), 2003 г. - 2006 г.
 • Проектът се осъществява в сътрудничество с културни партньори от различни държави:

  • Moscow Theatre “School of Dramatic Art” of Anatoli Vasiliev, Москва (Русия)
  • Turkish National Theatre, Истанбул-Анкара (Турция)
  • Theatre National tunisien – Ministere de la Jeunesse et des Loisirs, Тунис (Тунис)
  • C.C.A.A.N. – L’Atelier Cinema de Normandie, Кан (Франция)
  • IMEC – Institut memoires de l’edition contemporaine, Париж-Кан (Франция)
  • The Centre for Studies on Jerjy Grotowski,s Work and of the Cultural and Theatrical Research, Вроцлав (Полша)
  • Kent University, Кентърбъри (Великобритания)
  • University of Perugia, Перуджа (Италия)
  • University of Bologna, Болоня (Италия)
  • University of Paris VIII, Париж (Франция)
  • University of Nice/Sophia Antipolis, Ница (Франция)
  • University of Vienna, Виена (Австрия)
  • Associazione Grotowski, Понтедера (Италия)
  • “Group de recherche Spettacle vivant et sciences de l’homme” at the Maison des sciences de l’homme, Париж (Франция)
  • Omma Theatre, Крит (Гърция)
  • Studium Teatralne, Варшава (Полша)
  • Polnisches Institut, Виена (Австрия)
  • Groups for Human Encounter, Наксар (Малта)
  • Malta Council for Culture and the Art, Ministry of Education, Флориана (Малта)
  • xHCA – Questioning Human Creativity as Acting, Наксар (Малта)
  • Theatre Studies Programme of the Mediterranean Institute, University of Malta, Мсида (Малта).

  Проектът има за цел да представи работата на “Работен център на Йежи Гротовски и Томас Ричардс”, Понтедера, Италия - театрален изследователски център от световна величина. Заедно с това проектът насочва вниманието на своите екипи към избрани млади театрални групи, артисти и студенти, дава им възможност да дискутират с театрални експерти и преподаватели различни теми, свързани с творчески анализи. Пресечни пътища създава и възможност за непрофесионалисти, аматьори и любители на театъра от всички участващи държави да се запознаят с изследванията и опусите на центъра. Заинтересуваните имат възможност да осъществят контакт чрез множеството конференции, прожекции на документални филми,  публични дискусии и практически семинари.

  Събития по проекта, проведени в България и с участници от НБУ:

  • Юни 2003 - Международен симпозиум по случай откриването на проекта, проведен във Виена, Австрия (участват В. Вихърова и А. Иванова);
  • Декември 2003 и Януари 2004 - “Традиция и Представление”; Понтедера, Италия – работен обмен между екипа на центъра и две театрални трупи от България (едната - от НБУ);
  • Април 2004 “Източна Среща”1, Нови Сад, Сърбия - годишен семинар, ръководен от екипа на центъра, който включва от 35 млади актьори, режисьори, студенти и изследователи от всички участващи държави в проекта;
  • Юни 2004 – “Импулс”, Варна и Балчик, България –в рамките на месец и половина центърът представя всички продукти на изследователската си работа, провеждат се индивидуални семинари, работен обмен между млади театрални групи, публични прожекции на документални филми, конференции, семинари, демонстрации на акция и отворени представления.
  • Ноември 2004 “Интервенция”, София - прожекции на документални филми, лекции, кратки семинари от теоретичен и практически характер, индивидуални срещи с артисти от България.
  • През юни и ноември 2005 предстоят “Източна Среща” 2 и 3, а през декември 2005 и Януари 2006 “Традиция и Представление”; Понтедера, Италия.

  Проектът е разработен в сътрудничество с Работен център “Гротовски”, Понтедера (Италия) и екип на университетски театър “Театър на голия охлюв” и Департамент “Театър” на НБУ и е подкрепен от Програма “Култура 2000” на ЕС.

 • Проект "Насърчаване на иновациите в сектора на индустриалната информатика и вградените компютърни системи (Embedded Systems) чрез изграждане на мрежа за сътрудничество (Promoting Innovations in the Industrial Informatics and Embedded Systems Sectors throu
 • Основната цел на проекта е насърчаването на иновациите и предприемачеството в региона, ударението се поставя върху иновативните продукти и услуги, свързани със секторите индустриална информатика и вградени компютърни системи.

   

  Проектът I3E е финансиран от Програмата за транснационално сътрудничество в ЮИЕ на ЕС / www.southeast-europe.net /, с финансовото съдействие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България.

   

  Едно от предизвикателствата на I3E е да насочи изследователския потенциал в съвместна изследователска програма, която би могла да направи забележими изследователските проекти в региона. Липсващата връзка е преобразуването на изследванията в продукти и услуги.

   

  Специфични цели на проекта:

  • Формиране на широка международна мрежа от водещи организации и институции, работещи в сферата на технологиите и иновациите, в т.ч. академични и производствени институции, фасилитатори на иновациите (центрове за иновации, технологични платформи, иновативни клъстери, съществуващите мрежи за обмен на добри практики), както и представители на управляващите среди от региона на Югоизточна Европа;
  • Разработване на международен дневен ред за стратегически изследвания  в секторите на индустриалната информатика и вградените компютърни системи, които да синхронизират усилията на различните изследователски групи в различните изследователски групи в различните страни в посока към дефинирането на общи цели, което би допринесло за създаване на критична изследователска маса, повишаваща международната популярност на изследванията в областта на индустриалната информатика и вградените компютърни системи;
  • Разработване на методологичен наръчник за иновации, основан на анализи на добрите международни практики за трансформиране на научните изследвания в иновации, както и оценка на съществуващите финансови инструменти и тяхната приложимост в региона на Югоизточна Европа, които биха направили това трансформиране възможно;
  • Популяризиране на Международния дневен ред за стратегически изследвания и методологичния наръчник за иновации и привличане на всички водещи организации и институции, работещи в областта на технологиите и иновациите  в региона чрез организиране на национални и международни семинари, които биха спомогнали създаването на нови ресурси за усвояване на иновации в областите, представляващи интерес;
  • Стратегическо информационен обмен с други европейски инициативи и заинтересовани организации;
  • Стратегическо участие на държавните институции и частни финансови инструменти, с цел използване на Структурните фондове и частното финансиране за представяне и разпространение на иновациите.

  Резултатите от изпълнението на проекта са:

  • Създаване на уебстраница, която да бъде на разположение поне 4 години след приключването на проекта. Водещият партньор има задачата да поддържа тази страница за горепосочения период;
  • Създаване на транснационална мрежа от  600 изследователски институции, работещи в областта на технологиите и иновациите и постигане на широк консенсус в областта на  индустриалната информатика и вградените компютърни системи. Очаква се това да са представители на предприемаческите среди, изследователските и научни институти, звена от държавната администрация, както и консултанти по иновации;
  • Транснационален дневен ред за стратегически изследвания в сектора на индустриалната информатика и вградени компютърни системи, която ще направи възможно обединяването на изследователските постижения в сектора;
  • Разработване на методологически наръчник за иновации, който ще описва трансформирането на иновациите в прoдукти и услуги, следвайки  най-добрите международни практики;
  • Разработка на база данни, подобна на Уикипедия, на добрите международни практики за трансформирането на изследванията в иновативни продукти и услуги . Базата данни ще бъде постоянен инструмент, поддържан заедно с уебстраницата в продължение на поне 4 години след приключването на проекта;
  • Разработване на методологически наръчник за иновации;
  • Изграждане на капацитет в организациите и институциите, работещи в областта на технологиите и иновациите в региона за подкрепа и усвояване на иновциите;
  • Разпространение и обмен на информационни дейности, с цел ангажиране на водещите организации и институции , работещи в областта на технологиите и на иновациите, както и на обществения сектор  и  съществуващите инструменти за частно финансиране; както и обмен и разпространение на резултатите по проекта.

   

  Партньори по проекта:


  • Институт по индустриални системи/R.C. ATHENA – водещ партньор


  • Фондация „За нов български университет”, България


  • Австрийска академия на науките


  • Eкоплюс, Бизнес агенция на Долна Австрия ООД


  • Фондация ИКТ Клъстер, България


  • Технически университет Клюж – Напока, Румъния


  • Университет на Марибор, Словения


  • Институт "Йозеф Стефан", Словения


  • Регионален фонд за развитие на Западна Гърция


  • Италиански изпълнителен съюз


  • Университет Крагуевац, Сърбия


  • Национален политехнически университет Одеса, Украйна

   

 • Организиране и провеждане на семинар за обучение в периода 18-20.12.2012 г. на тема „Управление на знания и иновации“, финансиран от НИС при СУ „Св.Климент Охридски“, 2012 г., 8 000 лв.
  1. Организиране и провеждане на семинар за обучение в периода 18-20.12.2012 г. на тема „Управление на знания и иновации“, финансиран от НИС при СУ „Св.Климент Охридски“, 2012 г., 8 000 лв.